Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon tilbakeføres gruvesamfunnet i Svea til naturen. Vi fjerner bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

Siste båt

Til toppen

Planområdet for Svea Fase 2B består av områdene fra Stackern ved inngangen til Svea Nord gruva, oppredningsverket, Svea sentrum med Sjøområdet, Isdammen og Kapp Amsterdam.

Svea
Deler av planområdet for Fase 2B, fra Isdammen til Stackeren i Svea Nord

Avslutningsplanen for Svea Fase 2B er svært omfattende. Planen som beskriver hva som skal gjøres i alle de ulike områdene i planområdet ble oversendt Sysselmannen på Svalbard 1.mars 2020. Etter mottatt tilbakemelding, 1.juni 2020, forventes bevilgningen for gjennomføring av Svea Fase 2B tildelt gjennom Statsbudsjettet for 2020/2021. Les kortversjonen av Avslutningsplanen for utfyllende informasjon

Avslutningsplanen omhandler i stor grad tre hovedtemaer: landskap, miljø og kulturminner.

I Svea er det svært mange spor fra bergverksvirksomheten helt tilbake til 1910. Svalbardmiljøloven definerer at alt som er eldre enn 1946 er fredede kulturminner. For å sikre god dokumentasjon av disse ble det gjennomført en større registrering av disse sommeren 2019. Denne registreringen ble gjennomført av Sysselmannen på Svalbard i samarbeid med Svalbard Museum, i denne rapporten kan du lese mer om registreringen.

Kulturminne Browning lastekran - foto Store Norske
Kulturminne i Svea: Browning lastekran fra 1918

I tillegg til de frede kulturminnene er det besluttet at Provianten/Gamle Hundegården skal stå igjen. Dette bygget står på ett fundament som er fra før 1946 og det er derfor naturlig at også dette bygget skal stå igjen, selv om bygget i seg selv er fra etter 1946.

Landskapet i Svea er preges av moreneavsettninger men har også innslag av større og mindre elvevifter. Ett av hovedprinsippene i avslutningsarbeidet er at man skal legge til rette for at de naturlige prosessene igjen kan overta landskapet. På grunn av det er gjort til dels store inngrep i driftsperioden vil landskapet også etter oppryddingsarbeidet inneholde elementer som bærer preg av tidligere terrenginngrep som for eksempel veier, flyplass og tipper. Disse elementene vil med tiden bli overtatt av naturen selv slik at terrenget vil kunne få ett naturlig utseende.

Det forekommer enkelte forurensninger i grunnen etter mer enn 100 års bergverksvirksomhet i Svea. Disse forurensningene skal gjennom avslutningsarbeidet fjernes eller sikres. Ved endt avvikling skal det ikke forekomme forurensninger som utgjør en uakseptabel miljørisiko.

Gjennom disse tre hovedtemaene beskrives tiltakene knyttet til fjerning av bygg og annen infrastruktur. Herunder blant annet flyplass, veier, kraftverk, tankanlegg samt kaianleggene på Kapp Amsterdam.

Det er foreslått fra prosjektet om å dele Svea Fase 2B inn i to ulike entrepriser, en riveentreprise og en masseflyttingentreprise. Det planlegges med at det fysiske arbeidet med Svea Fase 2B starter medio Q1 2021 med rivning av bygg og installasjoner. Videre planlegges det med oppstart av masseflyttingsentreprisen i løpet av Q1 2022. Majoriteten av arbeidet skal i henhold til planen være ferdigstilt i løpet av 2023, mens det vil stå igjen noe mindre arbeider, som siste finpuss og fjerning av midlertidig leir på Kapp Amsterdam, i 2024.