Eiendom

For over 100 år siden etablerte Store Norske virksomhet i Longyearbyen som la grunnlag for at vi i dag har et moderne norsk samfunn så langt mot nord. Vi har fortsatt en nøkkelrolle i utviklingen av Longyearbyen som samfunn.

En unik kullgruvehistorie

Til toppen

På Svalbard skal fauna, flora og kulturminner bevares tilnærmet urørt. Alle kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet.

En stor del av Longyearbyens identitet er knyttet til gruvedriften. Store Norske har ansvar for å forvalte gruverelaterte kulturminner. Det er viktig for oss at dette gjøres på en måte som både bevarer dem og gjør at de kan oppleves og tas i bruk.

Daganlegget i Gruve 6 - Torbjørn Johnsen
Daganlegget ved Gruve 6. Foto: Torbjørn Johnsen.

Forvaltning av gruvehistorien

Gruveanlegg og tekniske installasjoner preger hele området rundt Longyearbyen – fra utslaget til Gruve 3 i Bjørndalen til Gruve 7 på Breinosa i Adventdalen, og ikke minst inne i Longyeardalen.

Store Norske har bygd og drevet disse anleggene siden 1916. I dag er de fleste nedlagte, og vi forvalter dem som kulturminner.

I 2015 overtok staten eierskapet av anleggene, med unntak av Gruve 3. I ettertid har vi forvaltet kulturminnene etter avtale med staten.

Vi har en egen kulturminneforvalter og -tømrer som jobber med å ta vare på anleggene året rundt. I tillegg til staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som oppdragsgiver er Svalbards miljøvernfond er en viktig støttespiller i finansieringen av tiltakene som gjøres for å ivareta kulturminnene.

For Store Norske er førsteprioriteten å sikre kulturminnene slik at de ikke utgjør en fare for mennesker og miljø. Dette er en stor oppgave i seg selv, siden mange av konstruksjonene er gamle og ligger i fjellsider og områder med mye erosjon og skredutfordringer. Klimaendringene og tiltagende råteproblematikk er også en utfordring.

Taubanesentralen - Torbjørn Johnsen
Taubanesentralen. Foto: Torbjørn Johnsen

Bli kjent med gruvehistorien

Vi er opptatt av å bevare de gamle gruveanleggene slik at de kan vitne om hva Longyearbyen er bygd på.

Svalbard og Longyearbyen er en unik destinasjon, og vi har som mål at besøkende skal kunne oppleve gruvehistorien på nært hold og ikke kun som «kulisser». Vi jobber derfor for at anleggene kan sikres slik at de kan besøkes og tas i bruk som opplevelsesarenaer og i reiselivssammenheng.

Besøkende til Longyearbyen kan allerede oppleve vår besøksgruve Gruve 3, som ligger rett ved Svalbard globale frøhvelv.

Vi jobber nå med å sikre Taubanesentralen, Gruve 2B, taubanebukkene i Longyearbyen og Gruve 6 i Adventdalen og anlegg på Hiorthamn. Vi jobber også med omregulering av Taubanesentralen, slik at den kan brukes som opplevelsesarena.