Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon tilbakeføres gruvesamfunnet i Svea til naturen. Vi fjerner bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

Beslutningen er tatt

Til toppen

Etter at beslutningen om avvikling av gruvedrift i Svea og Lunckefjell var tatt i Statsbudsjettet for 2017/2018 igangsatte Store Norske planarbeidet for prosjektets første fase, opprydning av Lunckefjellgruva og området rundt.

Arbeidet med "Avslutningplanen" ble delt inn i tre faser for at man på best mulig måte skulle opprettholde fremdriften i planarbeidet og ha en differensiert oppstart på de ulike fasene. Planen er utarbeidet i nært samarbeid med Sysselmannen som har vært koordinerende myndighet. Sysselmannen godkjenner også det ferdigstilte opprydningsarbeidet, og for å opprettholde fremdriften har dette også skjedd fortløpende.

Avslutningplanen for Lunckefjell er betydelig enklere enn for Svea, da driftstillatelsen for Lunckefjell hadde klare føringer for tilbakeføring etter endt drift. Planen for Lunckefjell ble ferdigstilt på våren, og godkjent av Sysselmannen våren/sommeren 2018.

Flyfoto Lunckefjell og veien over Marthabreen
Flyfoto av daganlegget ved Lunckefjell og veien over Marthabreen

Ansatte i Store Norske startet høsten 2018 med å rydde Lunckefjellgruva for alt av maskiner, utstyr og infrastruktur, mens sikringsboltene står igjen. Dette arbeidet ble ferdigstilt 1. mars 2019.

Lunckefjellgruva stenges
Gruvebusen og prosjektledelsen. Foto Roger Manndal
Skiltet tas ned på Lunckefjell
Lunckefjellgruva stenges, og Kjell Engesvoll tar skiltet ned. Foto Roger Manndal

Umiddelbart etter at gruva var ryddet startet Hæhre entreprenør med demontering og fjerning av bygg, og veier og annen infrastruktur i området mellom Skollfjell og Lunckefjell. Se filmen: Da Stackeren falt.

Entreprenøren etablerte vintervei mellom Longyearbyen og Lunckefjell for transport av maskiner og utstyr. Sysselmannen ga tillatelse til hjulkjøring av dumpere, og transporten gikk stort sett uten problemer.

Transport i Reindalen.
Transport av dumper over Reindalen 23. februar 2019. Foto Gudmund Løvli

I mars og april demonterte Hæhre bygg i tillegg til masseflytting i henhold til fremdriftsplan. Verkstedbygget i Lunckefjell ble demontert og fraktet til Longyearbyen for gjenbruk.

Store Norske
Demontering av verkstedbygget i Lunckefjell. Foto Store Norske.

Masseflyttingen i Lunckefjell ble litt forsinket og dette skyldes mer tele i massene en forutsatt. Fjerning av portalrør, C-Stol og bygg på Lunckefjell er ferdigstilt og foran plan. Entreprenøren henter masser fra veien og legger disse tilbake i fjellskjæringa.

Lunckfjell juni 2019
Lunckefjell 11 juni 2019. Foto Gudmund Løvli

28. august 2019 var det befaring med Sysselmannen, og tilbakemeldingene på arbeidet som er gjort er meget gode. Masseflyttingen går stort sett i henhold til plan, på dette tidspunktet gjenstår ca 40% av masseflyttingen.

Det meste av arbeidet «i dagen» ble ferdigstilt høsten 2019 med blant annet stengning av Skollfjell 15. oktober 2019. Med denne stengingen ble adkomsten gjennom Svea Nord gruva blokkert, og entreprenøren måtte benytte seg av vinterveg over breen fra Svea Nord til Marthabreen.

Vintervei fra Lunckefjell til SVea Nord. Store Norske
Vintervei fra Lunckefjell til Svea Nord høsten 2019. Foto Store Norske

Arbeidet med opprydning av Fase 1 Lunckefjell ferdigstilles høsten 2020 og da er om lag 700.000 m3 stein og is flyttet, 3,2 km vei fjernet og 4000 m2 med bygg er demontert og fjernet. Det har ikke vært registrert fraværskader så langt, fremdriften har vært i henhold til planer, og arbeidet er gjort innen for de økonomiske rammene som var fastsatt av Stortinget. Sysselmannen er godt fornøyd med kvaliteten på arbeidet som er utført.