Tilbake til nyheter
Til toppen

Erstatter skredutsatte boliger med nye boliger på Elvesletta

Skredutsatte boliger i Lia i Longyearbyen skal erstattes av nye boliger på Elvesletta Nord. Sist uke ble den nye delplanen for området vedtatt av Longyearbyen lokalstyre.

Store Norske er den største boligeieren i Longyearbyen. Etter snøskredet i desember 2015 ble igangsatt en skredkartlegging og sikringsprosess som har gjort at Store Norske Boliger samlet sett har revet og skal rive 66 boliger i Lia.

– Vi ønsker å kunne tilby trygge og sikre boliger til folk i Longyearbyen, og har lenge jobbet med planer for å erstatte boligene som har blitt og blir revet. Vi er svært glade for at lokalstyret nå har vedtatt denne delplanen, og vi ser frem til å komme i gang med det videre arbeidet, sier Sveinung Lystrup Thesen, eiendomssjef i Store Norske.

Det ble besluttet å satse på Elvesletta Nord som utviklingsområde, siden byggene der uansett må refundamenteres, og siden området har et stort potensial for flere enheter. Det er foreslått å bygge 50 nye boliger i planområdet. I dag er det 46 boliger der, hvorav 32 eies av Store Norske Boliger. Store Norske jobber nå videre med planlegging av prosjektering, gjennomføringstakt og finansiering. Målet er å starte den trinnvise gjennomføringen i 2023.

– Dette er ikke minst et viktig gjenbruks- og sirkulærøkonomiprosjekt. Vi skal gjenbruke et eksisterende leilighetsbygg med 20 enheter i Lia. De eksisterende boligene på Elvesletta Nord har setningsskader, så det er også å betrakte som gjenbruk. Selv om det er betydelig enklere og kanskje også rimeligere å bygge nytt, ønsker vi å komme i gang med gjenbruk av bygninger og materialer, noe som blir mer og mer aktuelt og viktig framover, ikke minst på Svalbard, sier Lystrup Thesen.

Store Norske Boliger deltar i prosjektet SirkTre, som ser på gjenbruk og sirkulærøkonomi i hele livsløpet til byggematerialer. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådets program Grønn plattform. Deltakelsen går på gjenbruk av bygg, og gjennom dette prosjektet vil man blant annet se på hvordan man kan finne ut av kvalitet og tilstand på de eksisterende modulene og hvilke hensyn som må tas ved flytting for at de skal bevare kvaliteten.

I arbeidet med delplanen har Store Norske samarbeidet tett med plankonsulent Nordic Zoning og arkitekt og sirkulærøkonomipådriver LPO arkitekter, som har gjort en meget god jobb med planen.

– Dette er et veldig spennende prosjekt med stort potensial for å bli Longyearbyens mest bærekraftige byggeprosjekt. Prosjektet tar vare, og bygger videre, på den eksisterende identiteten i området og skaper et unikt bomiljø tilpasset svalbardlivsstilen. Det er fokus på gode uterom og praktiske løsninger, basert på kunnskap om planlegging, bygging og ikke minst erfaring med å bo i et lite bysamfunn i høyarktiske forhold. Med gjenbruk og flytting av bygg gjør man store CO2-besparelser innen transport og produksjon av nye materialer. Byggenæringen står overfor en stor utfordring i å begrense CO2-fotavtrykket, og dette pilot-prosjektet er et viktig bidrag på veien mot en bærekraftig og sirkulær byggepraksis her i nord, sier arkitekt Lilli Wickström i LPO arkitekter.

I innstillingen til vedtak i lokalstyret, skrev administrasjonssjefen at «det er et riktig grep å øke utnyttelsen på̊ denne eiendommen både med tanke på dens nærhet til sentrum og ved at tomten ikke ligger skredutsatt til» og at «planforslaget legger til rette for et helhetlig og spennende plangrep hvor man ser på̊ muligheten for gjenbruk av eksisterende boliger

I diskusjonen i møtet i lokalstyret var også lokalstyreleder Arild Olsen positiv til planen:

– Det er en god og spennende plan, og jeg ser frem til at dette blir gjennomført, sa Arild Olsen.

Bilde øverst i saken er eksempel på utformingen av den kommende «Elvegrenda».